ทำเนียบผู้บริหาร

คุณถนอมเกียรติ สัมมาวุฒิชัย


ตำแหน่ง:

กรรมการผู้จัดการ


ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Social Experiences

 • 2555 - 2557: กรรมการสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
 • 2554: คณะทำงานระบบราง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • 2548 - 2554: กรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (ประธานฝ่ายต่างประเทศ)

ประวัติการทำงาน:

 • 2539 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด
 • 2535 - 2539: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อินเตอร์ทราโฟ จำกัด
 • 2530 - 2535: ฝ่ายขายโครงการ บริษัท เอบีบี ประเทศไทย จำกัด

คุณระวีวรรณ อชะเมตรา


ตำแหน่ง:

รองกรรมการผู้จัดการ


ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาโท Executive MBA
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต

ประวัติการทำงาน:

 • 2539 - ปัจจุบัน: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด
 • 2533 - 2539: บริษัท อินเตอร์ทราโฟ จำกัด
 • 2532 - 2533: บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ที่สำคัญ:

 • อบรมหลักสูตรผู้บริหาร THLD กับ AOTS ที่ OSAKA ประเทศญี่ปุ่น
 • อบรมดูงาน KAIZEN กับสมาคมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น