วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิศวกรรมด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และการให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าMISSION - EVERENG 5G GOAL

  • Good Product and Service

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมกับการให้บริการที่ดีที่สุด


  • Good System

มีการบริหารงานที่เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้


  • Good life

การให้คุณภาพชีวิตที่ดี แก่พนักงาน คู่ค้า และสังคม


  • Good Partner

สร้างความน่าเชื่อถือ และสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ผลิต และผู้ซื้อ


  • Growth

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน